loader image

1.Opće odredbe

UDRUGA 1717, Ulica Božidara Magovca 55, Zagreb, OIB: 53639067295

(dalje: „Udruga“, „Mi“), pridaje osobitu važnost zaštiti osobnih podataka. U skladu sa važećim propisima za zaštitu osobnih podataka prilikom pružanja naših usluga i vođenja poslovanja posebna pažnja je posvećena zaštiti osobnih podataka Korisnika naših usluga te svih osoba od kojih u sklopu poslovnog odnosa obrađujemo osobne podatke. Za potrebe ove politike, “važeći propisi” su svi primjenjivi izvori hrvatskog i prava Europske unije, uključujući Opću uredbu o zaštiti podataka 2016/679 (dalje: Opća uredba) i Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018 (dalje: Zakon). Svi pojmovi korišteni u ovoj Politici imaju isto značenje kao i u važećim propisima.

Ovom Politikom zaštite osobnih podataka (dalje: Politika) fizičkim osobama koje koriste naše usluge ili s kojima smo u poslovnom odnosu (dalje: „Korisnik“, „Vi“) želimo pružiti cjelovite informacije o obradi i zaštiti Vaših osobnih podataka, te Vam omogućiti jednostavno ostvarivanje prava koja imate temeljem važećih propisa.

Ova Politika primjenjuje se na sve Korisnike naših usluga i osoba s kojim smo u poslovnom odnosu a od kojih Udruga prikuplja ili na drugi način obrađuje, izravno ili putem svojih partnera osobne podatke.

 

1.1.Načela obrade osobnih podataka

Udruga prikuplja i obrađuje osobne podatke u skladu sa svim načelima propisanim Općom uredbom i Zakonom. U svom poslovanju Udruga obrađuje osobne podatke pošteno i transparentno, te želi pružiti potpunu informaciju u pogledu obrade osobnih podataka, što je između ostalog i svrha ove Politike.

Osobni podaci se prikupljaju i obrađuju samu u određenu svrhu koja je zakonita, te se dalje ne obrađuju na način koji nije u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni.

Osobni podaci koje prikupljamo i obrađujemo moraju biti točni potpuni i ažurni kako bi se osigurala maksimalna zaštita, spriječile eventualne zloupotrebe i pružila što kvalitetnija usluga Korisnicima i ostvarila suradnja s našim partnerima, članovima i zaposlenicima. Svima je omogućeno da nas obavijeste o svakoj promjeni osobnih podataka u najkraćem roku.

Osobni podaci se ne prikupljaju u većem opsegu od onog koji je potreban za postizanje određene i zakonite svrhe te se pohranjuju i čuvaju samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje određene zakonite svrhe, osim ako je drugim propisima za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja ili u drugim slučajevima koji su izričito propisani zakonom.

Osobni podaci se obrađuju u skladu sa najvišim sigurnosnim standardima, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade, od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera. Pristup osobnim podacima imaju samo ovlaštene osobe kojima je to nužno za obavljanje njihova posla.

1.2.Informacije o voditelju obrade osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka je:

Udruga 1717

Ulica Božidara Magovca 55, 10000 Zagreb

tel. +385 1 6600 671 i +385 1 6601 235

fax. +385 1 6692 686

email adresa: info@taxi1717.hr

OIB: 53639067295

 

1.3.Informacije o službeniku za zaštitu osobnih podataka

Službenika za zaštitu podataka najlakše možete kontaktirati putem elektroničke pošte na adresu info@taxi1717.hr ili pisanim putem na poštansku adresu Udruge – Udruga 1717, Ulica Božidara Magovca 55, 10000 Zagreb.

2.Informacije o obradama osobnih podataka

 

2.1.Obrada osobnih podataka prilikom naručivanja usluge taksi prijevoza telefonom

2.1.1.Svrha i pravna osnova obrade podataka

Vaše osobne podatke prikupljamo kada telefonski naručujete uslugu taksi prijevoza vozilom s vozačem koji je član našeg Udruge. Naši članovi kao trgovci pružaju uslugu taksi prijevoza. Kako bi naručivanje i pružanje usluge taksi prijevoza vozilom bilo moguće, Udruga od Korisnika prikuplja i obrađuje određene osobne podatke koji su nužni kako bi se poduzele radnje na zahtjev Korisnika prije sklapanja samog ugovora (naručivanje prijevoza) te izvršavanje ugovora o prijevozu (prijevoz taksi vozilom) u kojem je Korisnik stranka. Telefonsko naručivanje usluge prijevoza nije moguće bez obrade određenih osobnih podataka Korisnika.

Kako bi usluga bila pružena u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske, obrađuju se određeni osobni podaci korisnika temeljem čl. 6. st. 1. toč. (b) Opće uredbe, odnosno za izvršavanje ugovora u kojem je Korisnik stranka.

2.1.2.Kategorije osobnih podataka koji se obrađuju prilikom naručivanja usluge telefonom

Kada naručite uslugu taksi prijevoza telefonom obrađuju se sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

Broj telefona (mobilnog ili fiksnog), mjesto početka prijevoza (adresa), vrijeme početka pružanja usluge, vrijeme poziva, snimka poziva.

Neki osobni podaci se preuzimaju direktno sa opreme korisnika (broj telefona) dok ostale podatke Korisnik sam navodi. Broj telefona nam je potreban kako bi u slučaju potrebe mogli kontaktirati Korisnika, a snimka razgovora kako bi se u slučaju potrebe mogla provjeriti narudžba i točna lokacija početka pružanja usluge. Lokacija Korisnika nam je potrebna kako bi vozač koji obavlja uslugu prijevoza mogao stići na lokaciju koju je Korisnik odabrao kao početni lokaciju pružanja usluge taksi prijevoza.

2.1.3.Vrijeme na koje se podaci pohranjuju

Broj telefona te podaci o mjestu početka prijevoza pohranjuju se trajno (ili dok se ne zatraži brisanje) dok se audio zapis telefonskog poziva sačinjen pri naručivanju usluge čuva na rok od 3 mjeseca kako bi se ista mogla prema potrebi koristiti u slučaju pritužbe korisnika u svezi s pruženom uslugom taksi prijevoza.

2.1.4.Primatelji podataka

Broj telefona Korisnika i zadano odredište prosljeđujemo vozaču koji je prihvatio obvezu izvršenja usluge taksi prijevoza. Nakon što je prihvatio obvezu izvršenja usluge taksi prijevoza, vozač Vas može kontaktirati kako bi Vas informirao o eventualnom kašnjenju, utvrdio točno mjesto dolaska te za ostale potrebe vezane uz obavljanje usluge taksi prijevoza.

Vaše osobne podatke prenosimo članovima Udruge koji su obvezni čuvati osobne podatke te prema potrebi Izvršiteljima obrade s kojima je Udruga u ugovornom odnosu (vidi poglavlje Izvršitelji obrade i prijenos podataka). Napominjemo da Udruga može biti u poziciji da određene podatke mora otkriti trećim stranama, kada za to postoji zakonska obveza, primjerice u slučaju zakonitih zahtjeva tijela javne vlasti (npr. policija, državno odvjetništvo, sudovi…).

 

2.2.Obrada osobnih podataka prilikom naručivanja usluge TAXI 1717 Aplikacijom

Detaljne obavijesti o obradi Vaših osobnih podataka u slučaju da ste korisnik naše TAXI 1717 Aplikacije možete vidjeti na stranici

 POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA ZA KORISNIKE TAXI 1717 APLIKACIJE. (GOOGLE PLAY)

 POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA ZA KORISNIKE TAXI 1717 APLIKACIJE. (APP STORE)

 

 

 

2.3.Obrada osobnih podataka nužna za ispunjavanje ugovora o taksi prijevozu

2.3.1.Svrha i pravna osnova obrade podataka

U svrhu ispunjavanja ugovornih i zakonskih obveza, a primarno za izdavanja računa za obavljene usluge i pružanje dodatnih obavijesti Korisniku o pruženoj usluzi, Udruga prikuplja i obrađuje određene osobne podatke Korisnika. Podaci navedeni dalje u tekstu koriste se i kako bi se spriječile prijevare, kako bi Korisnici imali potpunu informaciju o pruženoj usluzi kao i radi mogućnosti podnošenja prigovora na pruženu uslugu. Radi ispunjenja zakonskih obveza naših članova, izdavanja cjelovitog računa za pružene usluge taksi prijevoza te pružanje mogućnosti podnošenja prigovora, nismo u mogućnosti pružiti uslugu bez obrade navedenih podataka Korisnika.

Podaci nužni za ovu svrhu prikupljaju se i obrađuju temeljem čl. 6. st. 1. toč. (b) Opće uredbe, odnosno za izvršavanje ugovora u kojem je Korisnik Aplikacije stranka.

2.3.2.Kategorije osobnih podataka koje se obrađuju

U prethodno navedenu svrhu obrađuju se sljedeće kategorije osobnih podataka Korisnika:

Broj telefona, lokaciju polazišta, vrijeme početka pružanja usluge taksi prijevoza, lokaciju odredišta, Vrijeme dolaska na odredište, Prijeđena udaljenost, Trajanje vožnje, Ruta kretanja od polazišta do odredišta, Cijena usluge taksi prijevoza, Način plaćanja.

2.3.3.Vrijeme na koje se podaci pohranjuju

Podaci o ruti kretanja od polazišta do odredišta čuvaju se sedam dana u slučaju mogućeg podnošenja prigovora Korisnika te se protekom navedenog razdoblja brišu. Ostali podaci čuvaju se za vrijeme dok traje naš poslovni odnos ili u skladu s rokovima koji su propisani drugim zakonima.

2.3.4.Primatelji

Prema potrebi podatke prenosimo članovima Udruge i Izvršiteljima obrade s kojima je Udruga u ugovornom odnosu (vidi poglavlje Izvršitelji obrade i prijenos podataka).. Napominjemo da Udruga može biti u poziciji da određene podatke mora otkriti trećim stranama, kada za to postoji zakonska obveza, primjerice u slučaju zakonitih zahtjeva tijela javne vlasti (npr. policija, državno odvjetništvo, sudovi..).

 

2.4.Automatizirana obrada osobnih podataka u svrhu optimiziranja usluge

2.4.1.Svrha i pravna osnova obrade podataka

Udruga ima za cilj razviti dugoročan poslovni odnos sa svojim Korisnicima, na obostrano zadovoljstvo. U tom kontekstu, Udruga cijeni lojalnost svojih Korisnika te omogućava prioritetno pružanje usluge onim korisnicima koji se u većoj mjeri koriste našim uslugama. Temeljem našeg legitimnog interesa, kao i interesa naših korisnika, za izgradnjom takvog odnosa, obrađujemo podatke o učestalosti korištenja usluge temeljem članka 6. st. 1. toč. (f) Opće uredbe.

Automatizirana obrada osobnih podataka u ovu svrhu omogućava prioritetno dodjeljivanje usluge taksi prijevoza u vrijeme velike potražnje onim Korisnicima koji se učestalo koriste uslugama Udruge, te nema poseban negativni utjecaj na prava i interese Korisnika.

2.4.2.Kategorije osobnih podataka koje se obrađuju

U prethodno navedenu svrhu obrađuju se sljedeće kategorije osobnih podataka Korisnika usluga:

Broj telefona, polazišnu adresu, učestalost korištenja usluga taksi prijevoza kroz određeno vrijeme, te broj naručenih usluga taksi prijevoza kroz određeni period.

2.4.3.Vrijeme na koje se podaci pohranjuju

Podaci se čuvaju dok traje naš poslovni odnos, dok ne zatražite njihovo brisanje ili dok se Korisnik izričito ne usprotivi takvoj vrsti obrade.

2.4.4.Primatelji

Podatke ne prenosimo trećim stranama osim prema potrebi Izvršiteljima obrade . Napominjemo da Udruga može biti u poziciji da određene podatke mora otkriti trećim stranama, kada za to postoji zakonska obveza, primjerice u slučaju zakonitih zahtjeva tijela javne vlasti (npr. policija, državno odvjetništvo, sudovi…).

 

2.5.Obrada osobnih podataka putem video nadzora

2.5.1.Svrha i pravna osnova obrade podataka

Udruga koristi video nadzor za potrebe osiguranja poslovnih prostorija. Video nadzorom nisu obuhvaćena mjesta na kojima bi to moglo dovesti do kršenja privatnosti. Snimke prikupljene video nadzorom ne koristimo u bilo koju drugu svrhu i ne vršimo dodatne analize nad njima.

Video nadzor koristimo temeljem našeg legitimnog interesa za osiguravanje poslovnih prostorija, sustava i osoba koje u njima borave u skladu sa člankom 6. st. 1. toč. (f) Opće uredbe.

2.5.2.Kategorije osobnih podataka koje se obrađuju

U prethodno navedenu svrhu obrađuju se sljedeće kategorije osobnih podataka:

Video zapis sa kamera postavljenih u prostorijama Udruge

2.5.3.Vrijeme na koje se podaci pohranjuju

Podaci prikupljeni video nadzorom čuvaju se 7 dana od dana nastanka te se nakon toga automatski brišu bez mogućnosti umnožavanja.

2.5.4.Primatelji

Snimke nastale video nadzorom ne prenosimo trećim stranama. Podaci se čuvaju u sigurnom okruženju te je pristup njima strogo ograničen. Udruga može biti u poziciji da određene podatke mora otkriti trećim stranama, kada za to postoji zakonska obveza, primjerice u slučaju zakonitih zahtjeva tijela javne vlasti (npr. policija, državno odvjetništvo, sudovi…).

 

2.6.Obrada osobnih podataka članova Udruge

2.6.1.Svrha i pravna osnova obrade podataka

U svrhu ispunjavanja ugovornih i zakonskih obveza Udruga obrađuje osobne podatke svojih članova. Navedeni podaci obrađuju se i u svrhu optimiziranja usluga koje pruža Udruga, upravljanja flotom vozila, dodijele naručenog prijevoza od strane korisnika, evidencije o članstvu i članarini te vrsti usluga koje članovi Udruge pružaju. Udruga od svojih članova prikuplja i obrađuje određene osobne podatke koji su nužni kako bi se poduzele radnje prije sklapanja samog ugovora (dodijela naručenih prijevoza) te izvršavanje ugovora o prijevozu (prijevoz taksi vozilom) u kojem je član Udruge stranka. Korištenje usluga koje pruža Udruge za svoje članove nije moguće bez obrade navedenih osobnih podataka članova. Osobni podaci prikupljaju se u vrijeme pristupanja Udruzi, prilikom pružanje usluge auto taksi prijevoza te prilikom korištenja TAXI 1717 Aplikacije za članove.

U svrhu poštovanja pravnih obveza u svezi sa vođenjem evidencija o članstvu Udruga obrađuje osobne podatke svojih članova temeljem članka 6. st. 1. toč. (c) Opće uredbe. U svrhu pružanja usluge auto taksi prijevoza te izvršavanje ugovora o prijevozu Udruga obrađuje osobne podatke članova u skladu sa člankom 6. st. 1. toč. (b) Opće uredbe. U svrhu kvalitetnijeg upravljanja flotom vozila te optimiziranja usluga Udruge, kao legitimni interes Udruge, osobni podaci članova prikupljaju se temeljem članka 6. st. 1. toč. (f) Opće uredbe.

2.6.2.Kategorije osobnih podataka koje se obrađuju

U prethodno navedenu svrhu obrađuju se sljedeće kategorije osobnih podataka članova Udruge:

Identifikacijski podaci, podaci nužni za korištenje uslugama koje pruža Udruga, podaci o vozilu, podaci o članstvu u Udruzi, podaci o pruženoj usluzi prijevoza, financijske informacije, komunikacijski podaci.

2.6.3.Vrijeme na koje se podaci pohranjuju

Navedeni podaci obrađuju se za vrijeme trajanje članstva u Udruzi i postojanja Ugovora o korištenju usluga Udruge.

2.6.4.Primatelji

Podatke ne prenosimo trećim stranama osim prema potrebi Izvršiteljima obrade s kojim je Udruga u ugovornom odnosu. Napominjemo da Udruga može biti u poziciji da određene podatke mora otkriti trećim stranama, kada za to postoji zakonska obveza, primjerice u slučaju zakonitih zahtjeva tijela javne vlasti (npr. policija, državno odvjetništvo, sudovi…).

 

2.7.Obrada osobnih podataka prikupljenih temeljem drugih poslovnih odnosa

U svrhu redovitog poslovanja Udruga prilikom stupanja u poslovne odnose može prikupljati određene osobne podatke. Navedeni osobni podaci mogu biti prikupljeni u svrhu sklapanja ugovora, zapošljavanja, privremenog obavljanja poslova za Udruga te pružanja drugih vrsta usluga za Udruga. Takva obrada osobnih podataka najčešće je nužna radi izvršavanja ugovora u kojima je Udruga stranka ili radi poštivanja pravnih obveza Udruge. U tu svrhu najčešće se obrađuju osobni podaci kao što su ime, prezime, adresa oib, kontakt podaci te financijske informacije (broj računa).

Navedeni osobni podaci obrađuju se za vrijeme trajanja poslovnog odnosa, trajno ili u trajanju zakonski propisanog roka za čuvanje podataka.

Osobne podatke koji se prikupljaju i obrađuju temeljem takvih poslovnih odnosa Udruga ne prenosi trećoj strani osim prema potrebi izvršiteljima obrade s kojim je Udruga u ugovornom odnosu.

 

2.8.Izvršitelji obrade i prijenos podataka

U pojedinim slučajevima obrade osobnih podataka, Udruga angažira izvršitelje obrade da obrađuju osobne podatke. U takvim slučajevima nužno je primateljima omogućiti pristup podacima. Pažljivo biramo izvršitelje obrade kako bi osigurali maksimalnu zaštitu osobnih podataka. Izvršitelji obrade s kojima Udruga ostvaruje poslovnu suradnju vezani su izričitim uputama Udruge u postupku obrade osobnih podataka. Izvršitelji obrade su obvezni pridržavati se najviših standarda u pogledu tehničkih i organizacijskih mjera za zaštitu osobnih podataka. Izvršitelji obrade su obvezni pridržavati se svim obveza zadanih propisima o zaštiti osobnih podataka. Udruga je s izvršiteljima obrade zaključilo ugovore (ili druge pravno obvezujuće akte) u skladu s člankom 28. st. 3. Opće uredbe te standardnim ugovornim klauzulama u skladu s člankom 28. st. 7. Opće uredbe.

Vaše osobne podatke pohranjujemo koristeći usluge pružatelja koji se nalaze u Republici Hrvatskoj i Europskoj Uniji.

 

3.Prava korisnika

Fizičke osobe čije podatke obrađujemo mogu ostvarivati sva prava zajamčena Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće Uredbe. Navedena prava uključuju posebice:

 

3.1.Pravo na pristup podacima

Ako smatrate da obrađujemo Vaše osobne podatke, možete u bilo kojem trenutku od nas tražiti i dobiti potvrdu obrađuju li se podaci koji se odnose na Vas. Ako zaista obrađujemo Vaše podatke, obavijestit ćemo Vas o svim informacijama sukladno čl. 15. st. 1. Opće uredbe, što uključuje u bitnome sve informacije sadržane u prethodnim dijelovima ove Politike.

 

3.2.Pravo na ispravak podataka

Ako se ustanovi da su podaci koje obrađujemo, a odnose se na Vas, netočni ili nepotpuni, u bilo kojem trenutku možete tražiti od nas da ih ispravimo ili nadopunimo.

 

3.3.Pravo na brisanje podataka

U slučajevima kada:

  • smatrate da obrada Vaših podataka nije nužna za svrhe na koje se pozivamo, ili
  • uložili ste prigovor na obradu osobnih podataka, ili
  • smatrate da je obrada podataka na drugi način nezakonita, ili

možete od nas zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka, osim ako posebnim propisima nije utvrđena obveza čuvanja određenih osobnih podataka

 

3.4.Pravo na ograničenje obrade

U slučajevima kada:

  • osporavate točnost Vaših osobnih podataka koje obrađujemo, ili
  • smatrate da se Vaši podaci obrađuju nezakonito, ili
  • podaci više nisu potrebni nama, ali ih Vi trebate radi vođenja određenih pravnih postupaka, ili
  • uložili ste prigovor na obradu podataka koju temeljimo na legitimnom interesu

možete od nas zatražiti, u bilo kojem trenutku, da ograničimo obradu podataka o kojoj je riječ, osim ako posebnim propisima nije utvrđena obveza čuvanja određenih osobnih podataka.

 

3.5.Pravo na prigovor na obradu podataka

U slučajevima kada se pozivamo na legitimni interes kao pravni temelj za obradu podataka, možete nam podnijeti, u bilo kojem trenutku, prigovor protiv takve obrade. U tom slučaju dužni smo Vam dokazati (1) da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu podataka na našoj ili strani trećih osobama, a koji nadilaze Vaše interese, prava ili slobode, ili (2) da nam je obrada podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

 

3.6.Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Ako smatrate da Vaše osobne podatke obrađujemo nezakonito, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj ovo tijelo je Agencija za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr). Ako je Vaše uobičajeno boravište ili radnom mjesto u drugoj državi članici EU, ili smatrate da je došlo do kršenja Vaših prava u drugoj državi članici EU, u svakom se slučaju možete se obratiti i nadzornom tijelu te države.

Za sve informacije te ostvarivanje prava Korisnici se Udruzi mogu obratit putem elektroničke pošte na adresu info@taxi1717.hr ili pisanim putem na poštansku adresu Udruge – Udruga 1717, Ulica Božidara Magovca 55, 10000 Zagreb.

 

4.Sigurnost podataka

Udruga je u obradi osobnih podatak Korisnika poduzelo prikladne tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala sigurnost podataka Korisnika. To se posebice odnosi na pristup osobnim podacima od strane trećih osoba, od slučajnog ili namjernog brisanja i izmjene podataka, te gubitka ili uništenja podataka. Poduzete tehničke i organizacijske mjere podliježu periodičnim provjerama te se usklađuju sa najnovijim dostignućima u području informacijske sigurnosti. Komunikacija i prijenos osobnih podataka Korisnika sa terminalne opreme (pametnog telefona i sl.) sa informacijskim sustavima Udruge je uvijek kriptiran.

U pogledu prijenosa podataka i naplate usluge taksi prijevoza Udruga kao izvršitelja obrade koristi usluge certificiranih pravnih osoba koji su obvezni pridržavati se standarda i mjera zaštite osobnih podataka korisnika.

 

Udruge autotaksi prijevoznika Grada Zagreba

UDRUGA 1717

Ulica Božidara Magovca 55, 10000 Zagreb